Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strategické řízení

„Stratégův postup velmi jednoduše spočívá ve zpochybňování převládajících předpokladů pomocí jediné otázky (Proč?) a v neúnavném kladení stejné otázky těm, kdo jsou odpovědni za současný způsob, jakým se věci dělají, a to tak dlouho, až jim z toho bude špatně.“ [www.managementmania.com]Kenichi Ohmae

 
     Strategické řízení společnosti je samozřejmě oblastí řízení zaměřenou na dlouhodobé plánování určité společnosti. Strategické řízení má zajišťovat, že se věci nedějí náhodně ale podle předem naplánovaných záměrů. Strategické řízení patří mezi klíčové manažerské aktivity, kde vytváří kostru celkového řízení určité společnosti.
 
     Celý proces strategického řízení společnosti probíhá ve 4 základních faktorech/cyklech
 
 
     Při strategickém řízení nejde pouze o stanovení dlouhodobých cílů. Je to velmi komplexní manažerská disciplína  - strategické řízení je umění, věda a dovednost ve formulování, komplexním rozhodování a následném plnění všeho, co umožní organizaci dosáhnout stanovených záměrů. Strategické řízení představuje celý proces specifikování mise organizace, její vize a cílů, různých politik a plánů, definice programů, projektů, či různých opatření, které pomáhají k dosažení cílů. Musí existovat určitý harmonogram, který říká, kdy bude kterých cílů dosaženo. Musí existovat metriky, pomocí kterých se změří, zdali bylo cílů dosaženo. Zásadní pro strategické řízení je definice cílů a stanovení způsobu jejich dosažení. Strategie je jedním z výstupů strategického řízení. Jedná se zpravidla o formalizovaný dokument, který obsahuje popis prvních dvou fází strategického cyklu, tedy popis mise organizace, její vize a strategických cílů a harmonogramu jejich realizace.[www.managementmania.com]
 
Vždy musí existovat jedna hlavní strategie:
 
Hierarchie firemních strategií
Corporate (korporátní) strategie
 
     Corporate strategie vymezuje strategický rámec pro navazující business strategie jednotlivých SBUs (strategických obchodních jednotek firmy). SBUs by měly ve svých business strategiích „svoji“ corporate strategii rozpracovávat a realizovat ve své úrovni. Na corporate strategii je možno na jedné straně pohlížet jako na rozpracování mise společnosti, na druhé straně ji lze považovat za svým způsobem zadání (východisko) pro formulaci odpovídajících business strategií. Corporate strategie pojednává spíše o jednotlivých druzích podnikání, jimž se společnost hodlá věnovat než o jednotlivých výrobcích a službách, což je spíše záležitostí odpovídajících business strategií.[www.strateg.cz]
 
Corporate strategie má obsahovat následující faktory:
  1. Vyčlenění strategických obchodních jednotek (SBU).
  2. Analýza základních strategických cílů společnosti.
  3. Vymezení směrů a cest k naplňování strategických cílů společnost.
 
Business strategie
     Business strategie vyjadřuje strategické cíle určité společnosti k jejich dosažení. Business strategii mohu charakterizovat, jako rozpracování strategických cílů společnosti. Obsahově by měla mít prvky rozšířeného marketingového mixu, viz. níže:
 
Product  
Price  
Place
Promotion
People  
Process  
Planning
 
Horizontální strategie
     Horizontální strategie definuje určené strategické cíle, které jsou společné pro více společností. Hlavním cílem její definice je řešení vzájemných strategických obchodních jednotek/společností. Obsahem této strategie mohou být:
 
Faktory nákupu, personální, atd.
Strategické cíle regulující vztahy mezi jednotlivými SBUs  
 
Funkční strategie
     V návaznosti na obchodní strategii by měly na hierarchicky o jeden stupeň nižší úrovni existovat dílčí strategie a strategická řízení jednotlivých specifických oblastí. Role těchto strategických řízení spočívá v zajišťování strategického rozvoje důležitých specifických oblastí v souladu s celkovým strategickým rozvojem firmy/SBU. Každá obchodní strategie by v tomto smyslu měla být dále rozpracována do podoby několika funkčních strategií, například do formy strategie marketingu, řízení lidských zdrojů, výroby, využití informačních technologií v řízení, nákupu. Funkční strategie by měly vycházet z odpovídajících nadřazených business strategií a měly by je podporovat a konkretizovat ve svých specifických oblastech.[www.strateg.cz]
 
Běžně bývají funkční strategie formulovány pro následující oblasti:
Marketing,
R&D (výzkum a vývoj),
Řízení lidských zdrojů,
Finance,
Výroba,
Jakost,
IS/IT (firemní informace).
 
 
Zdroje:
 
www.managementmania.com
Keřkovský, M. – Vykypěl, O.:Strategické řízení – teorie pro praxi., 2. Vydání, C.H.Beck, 2006. ISBN 80 – 7179 – 578 – X